امداد خودرو سایپا سیستم‌های مالی و اداری
کد کاربر
رمز
 

 

ارزش های سازمانی مفاهیمی هستند که برای سازمان ها اهمیت داشته و به هنگام نادیده گرفتن آنها، احساس گناه می کنند.

«کَرَم» به عنوان سرواژه ارزش های شرکت امداد خودرو سایپا، مرکب (مخفف) سه ارزش ذیل می باشد:

1- کرامت انسانی     2- رشد و یادگیری       3- مشتری مداری

همکار ارجمند: آیا تعاریف مفهومی ارزش های شرکت را می دانید؟

با انجام چه رفتارهایی، ارزش های شرکت محقق می گردد؟

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>