امداد خودرو سایپا سیستم‌های مالی و اداری
کد کاربر
رمز
 

 

 

فرهنگ مشتری مداری در واقع بیانگر اعتقاد قلبی همه افراد به حرکت به سمت تمرکز بر مشتری می باشد.

یعنی زمانی که از کارکنان خواسته شود که مهمترین معیار موفقیت سازمان را بیان کنند، آنها به مشتری اشاره کرده و سودآوری را حاصل روابط پایدار با مشتری می دانند.

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>